Huishoudelijk reglement DWV

 

Doel en karakter.

art. 1          Naast het algemene doel, de bevordering der watersport, is tevens het doel van de vereniging het scheppen van een vorm van zelfwerkzaamheid door het bouwen, onderhouden en herstellen van alle accommodaties die voor  de vereniging van belang zijn.

art. 2          Door deze vorm van zelfwerkzaamheid is het karakter van de vereniging bepaald. Het is een vereniging op basis van verplichte interne samenwerking, waarbij de werkzaamheden aan steigers, haven en werfterrein, het hellingen en te water laten van de schepen door de leden zelf wordt verricht.

art. 3          Ter uitvoering van het gestelde in het vorige artikel, zullen werkavonden en/of werkdagen worden vastgesteld. Elk lid dat van enige verenigingsaccommodatie gebruik maakt of in de toekomst gebruik gaat maken, is verplicht aan deze toerbeurt werkzaamheden deel te nemen.   Leden die zelf  verhinderd zijn aan de werkzaamheden deel te nemen, dienen zelf voor een vervanger te zorgen. Behoudens bijzondere omstandigheden, zulks ter beoordeling van het bestuur, kan op nalatigheid artikel 16 van het huishoudelijk reglement worden toegepast.

art. 4          Elk lid heeft de verantwoordelijkheid ten opzichte van zichzelf, andere leden en de voorzieningen van de haven om ervoor zorg te dragen dat er geen ongelukken gebeuren of gevaarlijke situaties ontstaan.

De vereniging kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor ongevallen welke zijn ontstaan door eigen toedoen of nalatigheid van de leden.

De leden dienen zich daartoe te houden aan de voorschriften op de haven.

Art.4a      Elk lid is verplicht, indien hij ligplaats kiest bij de vereniging, zijn schip tenminste WA verzekerd te hebben en opgave te doen van verzekeringsmaatschappij en polisnummer bij het secretariaat alsmede wijzigingen hierin per direct aan het secretariaat door te geven. Deze verplichtingen gelden ook voor gasten.

Van de leden

art. 5          Zij die gewoon lid van de vereniging willen worden, dienen hiertoe een schriftelijke aanvraag in bij het bestuur. Aanmeldingsformulieren, die door de aanvrager volledig moeten worden  ingevuld en ondertekend, zijn verkrijgbaar bij de secretaris. Donateurs van de vereniging kunnen alleen zijn leden die afstand hebben gedaan van hun boot en de binding met de vereniging in stand willen houden

art. 6          Het bestuur  beslist over de al dan niet toelating als lid van de vereniging en kan aanvragen afwijzen zonder opgaaf van redenen. Aan de beslissing van het bestuur ligt ten grondslag een eventuele ledenstop en een in het verleden bewezen onberispelijk gedrag. Indien geen bezwaren  tegen de toelating bestaan, wordt door het bestuur schriftelijk aan de  aanvrager mededeling gedaan dat tot inschrijving als lid is besloten en dat hij het volledige bedrag aan intree- en contributiegelden moet voldoen, ten bewijze waarvan de aanvrager een bewijs van lidmaatschap, zomede een exemplaar van de statuten en alle reglementen worden toegezonden.

art. 7          Bij toetreding als lid verbindt men zich voor ten minste het volledige verenigingsjaar, d.w.z. van 1 januari tot en met 31 december. Indien opzegging van het lidmaatschap niet per aangetekend schrijven en tenminste  twee maanden voor aanvang van een verenigingsjaar aan de secretaris is gemeld, wordt het lidmaatschap geacht stilzwijgend voor het volgende verenigingsjaar te zijn verlengd en is het lid gehouden aan zijn daaruit vloeiende financiële verplichtingen te voldoen.

art. 8          Nabestaanden van een overleden lid kunnen, met inachtneming van het gestelde in artikel 4 , alle rechten en plichten van het overleden lid overnemen, mits men op zich heeft genomen voor het onderhoud zorg te dragen zulks ter beoordeling van het bestuur.

art. 9          Het is leden en gastleden niet toegestaan commerciële activiteiten vanuit de havens te ondernemen.

art. 10        Elke wijziging met betrekking tot de gegevens van het schip of het adres van de eigenaar, dient door de betrokken lid binnen 14 dagen uitsluitend schriftelijk aan het secretariaat te worden medegedeeld.

art. 11       Lig en/of stallingplaatsen kunnen uitsluitend aan de leden van de vereniging worden toegewezen, tenzij  het bestuur anders besluit en het de vereniging niet schaadt.

hierin is voor de zomerligging  een maximale bootlengte van 15 meter vastgesteld.

art. 12        Lig en/of stallinggelden worden uitsluitend berekend over de periode van een heel seizoen c.q. de periode van 15 april tot en met 31 oktober voor zomerligging  en van 1 november tot en met 15 april voor de winterligging, ongeacht de tijdsduur dat van de lig- of stallingsplaats gebruik wordt gemaakt. Reeds betaalde contributie, intreegeld en, indien een lig- en/of stallingsplaats voor een schip is toegewezen, lig- en stallinggelden over het lopende jaar worden niet terugbetaald.

art.13        De hoogte  van het bedrag van de intree-, contributie-, stalling- en liggelden en het minimum bedrag voor donateurs wordt door de algemene ledenvergadering vastgesteld. Contributiegelden dienen bij aanvang van het nieuwe verenigingsjaar, doch voor 1 juli te zijn voldaan. Lig-  en/of stallinggelden dienen voor resp. 1 juli en 1 december te zijn voldaan. Indien de contributie en/of de lig- en stallinggelden niet op tijd zijn voldaan, kunnen deze worden ingevorderd, in welk geval de op de invordering vallende kosten en/of extra administratiekosten op het betrokken lid worden verhaald. Het lig- en/of stallinggeld wordt berekend over het aantal m² dat wordt verkregen door het product van de grootste lengte en de grootste breedte van het vaartuig. Dit geldt ook voor de zogenaamde  volg- en bijboten voor zover deze niet aan boord van het moederschip geborgen zijn. In dit geval kunnen deze wel invloed hebben op de grootste lengte of breedte van het moeder vaartuig.

art. 14       Ingeval de contributie en/of het lig- en/of stallinggeld niet voor de in art. 12 genoemde vervaldata zijn voldaan, vervalt het recht op een lig- en/of stallingsplaats. Het betrokken lid is alsdan verplicht ervoor zorg te dragen, dat zijn schip voor 1 augustus daaropvolgend uit de zomerhaven, of voor 1 februari daaropvolgend van of uit de winterberging is verwijderd.

art. 15        Wanbetalingen worden geacht te bestaan bij overschrijding van de in art. 12 gestelde vervaldata voor de betaling van de contributie en lig- en/of stallinggelden.

art. 16        Royement kan plaats hebben op grond van:

 1. Het in strijd handelen met de bepalingen van de statuten of een der reglementen;
 2. Het doen van handelingen die de watersport of de belangen van de vereniging schaden.

art. 17       Royement kan op voorstel van het bestuur of van tenminste 10 leden worden uitgesproken op een algemene vergadering. Royement houdt in een vervallenverklaring van  alle eerder genoemde rechten. Reeds betaalde  intree-, contributie-, lig- en/of stallinggelden over het lopende verenigingsjaar worden niet terug betaald. Het betrokken lid wordt tenminste 14 dagen voor de algemene ledenvergadering per aangetekend schrijven van het voorstel tot royement in kennis gesteld. Hij wordt in de vergadering in gelegenheid gesteld zich te doen horen. Direct nadat het royement is uitgesproken moet het betrokken lid de vergadering verlaten. Het bestuur is bevoegd een lid, op grond van het gestelde in art. 15 onmiddellijk te schorsen in afwachting van de beslissing omtrent het royement door de algemene vergadering.

art. 18       Schorsing in afwachting van een royement houdt een tijdelijke vervallenverklaring in van alle eerder genoemde rechten. 

Van het bestuur

art. 19       Het bestuur is belast met de algemene leiding der zaken. Het is verplicht om, met inachtneming van het gestelde in de statuten en reglementen, maatregelen te nemen, die in het belang van de vereniging en van de goede organisatie noodzakelijk zijn. Van dergelijke maatregelen dient verantwoording aan de algemene vergadering te worden afgelegd.

art. 20     Indien er tenminste een gewone meerderheid van het aantal zittende bestuursleden aanwezig is, kunnen besluiten worden genomen. In spoedgevallen kan, indien het niet mogelijk is het gehele bestuur te raadplegen, het dagelijks bestuur beslissingen nemen. In de eerstvolgende bestuursvergadering dient van de genomen beslissingen kennis te worden gegeven.

Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, secretaris en penningmeester tezamen

art. 21       Het bestuur wordt door de algemene vergadering gekozen, de functies worden onderling verdeeld zulks met inachtneming van het gestelde in art. 10 van de statuten. Bij ontstentenis van een functionaris voorziet het bestuur tijdelijk in die functie.

art. 22       Het rooster van aftreden is zo samengesteld dat nooit meer als 1 lid van het DB tegelijk aftreed, hiertoe is een rooster van aftreden samengesteld van het bestuur.

De zittingsperiode is vier jaar, hierna kan een bestuurslid nog maximaal voor 1 zittingsperiode herkozen worden. Hiervan kan worden afgeweken indien zich geen geschikte bestuurskandidaten melden of gevonden worden door het bestuur

art. 23       De voorzitter leidt alle bestuurs- en algemene vergaderingen. Hij stelt in overleg met het bestuur de agenda en data van de vergaderingen vast. De secretaris stelt hiervoor een actielijst op die  leidraad voor de vergadering is. Actiepunten kunnen tijdens en voor de vergadering worden ingebracht door alle bestuursleden. Na de vergadering stuurt de secretaris de actielijst aan alle bestuurleden die hierop kunnen reageren. Afgewerkte punten in de actielijst blijven via filter altijd zichtbaar met de opmerkingen die hierop gemaakt zijn. Hij is niet verplicht een lid meer dan twee keer het woord  te verlenen over hetzelfde onderwerp, tenzij op uitdrukkelijk verzoek van de vergadering. Hij kan een spreker het woord ontnemen, indien deze buiten de orde gaat. Hij is gerechtigd een lid dat de orde verstoort, het verder bijwonen van de vergadering te ontzeggen. Hij kan een vergadering, na overleg met het bestuur en al dan niet op voorstel van de algemene vergadering, schorsen of overdragen.

art. 24       De secretaris draagt zorg voor:

 1. Het registreren en archiveren van de aanmeldingsformulieren;
 2. Het bijhouden van het ledenbestand en schepenregister alsmede sleutel uitgiften.
 3. Het opstellen van convocaties en het uiterlijk 14 dagen voor de aanvang van de desbetreffende

vergadering verzenden daarvan;

 1. Het notuleren van de vergadering;
 2. Het bijhouden van het archief;
 3. Het namens het bestuur voeren van alle correspondentie;
 4. Het uitbrengen van verslag in de jaarvergadering over de toestand der vereniging van het afgelopen jaar;
 5. Het uitvoeren van de overige werkzaamheden, bepaald in de statuten en de reglementen, dan wel door de algemene vergadering of door het bestuur aan hem opgedragen.

art. 25    De penningmeester voert het beheer over de geldmiddelen. Hij draagt zorg voor:

 1. De boeking van alle ontvangsten en uitgaven;
 2. De betalingen van rekeningen welke door het bestuur zijn goedgekeurd;
 3. Het bijhouden van het kasboek;
 4. De bewaring van de kasbescheiden;
 5. De belegging van gelden op de wijze zoals door de algemene vergadering is bepaald.

Financiële verbintenissen kunnen door de penningmeester slechts worden aangegaan na een beslissing in een vergadering van het bestuur. Deze verbintenissen kunnen slechts betrekking hebben op zaken welke een bedrag van € 1250,- niet te boven gaan met dien verstande, dat op de desbetreffende begroting een zodanig bedrag beschikbaar is. Hij is verplicht op verzoek van het dagelijks bestuur ten allen tijde inzage te geven van de kas, boeken en overige financiële bescheiden. In ieder geval zal hij deze verantwoording elke drie maanden in een bestuurs- vergadering moeten afleggen.

Hij brengt in de algemene vergadering door middel van een balans en van een overzichtelijke wijze samengestelde rekening van baten en lasten verslag uit over de financiële toestand der vereniging in het afgelopen  kalenderjaar en dient tegelijkertijd een, in overleg met het bestuur, opgemaakte raming van de inkomsten en uitgaven in van het komende kalenderjaar.

art. 26       De in artikel 24 bedoelde balans en rekening van baten en lasten behoren, alvorens aan de algemene vergadering te worden voorgelegd, te zijn goedgekeurd door een kascontrolecommissie en het bestuur.

art. 27        Indiening van ontslag door een bestuurslid moet schriftelijk aan het bestuur geschieden. Bescheiden, gelden en eigendommen der vereniging, berustende bij het aftredende bestuurslid, dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 8 dagen na aftreding te worden overgedragen aan zijn opvolger. Is die opvolger nog niet aangewezen, dan beslissen de overige bestuursleden aan wie de overdracht moet geschieden.

art. 28       In tussentijdse vacatures wordt op de eerstvolgende algemene vergadering voorzien. Voor het vervullen van vacatures, door een periodieke of tussentijdse aftreding van bestuursleden, worden door het bestuur kandidaten gesteld. Kandidaatstelling kan ook geschieden door een gezamenlijke voordracht van 10 leden. Deze voordracht dient uiterlijk 3 dagen voor de desbetreffende algemene  vergadering in het bezit  te  zijn van het bestuur.

art. 29       De leden van het bestuur en van de commissies zijn, indien de belangen der vereniging die noodzakelijk maken , zowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk, geheimhouding tegenover derden verplicht inzake alles wat zij uit hoofde van hun functies weten, echter met uitzondering van mededelingen aan en verantwoording tegenover de algemene vergadering.

art. 30       Ieder lid heeft het recht in overleg met het bestuur voorstellen op de agenda van de algemene vergadering te plaatsen. Deze voorstellen moeten tenminste 10 dagen voor de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend. Voorstellen staande de vergadering kunnen door het bestuur worden overgenomen, met dien verstande dat voorstellen met financiële consequenties op de agenda van de volgende vergadering dienen te worden geplaatst.

art.31        De algemene vergadering benoemt de leden van de kascontrolecommissie. De overige commissies worden door het bestuur samengesteld, waarvan mededeling moet worden gedaan aan de leden.

Van de vergaderingen

art. 32       Voor zover niet anders is bepaald, is elke uitgeschreven vergadering bevoegd bij gewone meerderheid van stemmen besluiten te nemen, ongeacht het aantal aanwezige leden.

art. 33      Donateurs hebben toegang tot deze vergaderingen, kunnen het woord voeren, doch missen het stemrecht. Zij hebben wel een adviserende stem.

art. 34       Stemming over personen dient steeds schriftelijk te geschieden. Verkiezingen bij acclamatie kan slechts plaats vinden bij enkele kandidaatstelling.

Van de commissie

art. 35        De kascontrolecommissie is belast met de controle over het beheer van de penningmeester, welke controle tenminste eenmaal per jaar moet plaats vinden. Zij is bevoegd inzage te vorderen van alle boeken en bescheiden welke voor de uitvoering van haar taak nodig zijn. Bij akkoordbevinding der boeken en bescheiden worden deze door de commissie voor akkoord  getekend met vermelding van datum der controle. Zij brengt van haar bevindingen aan het bestuur schriftelijk verslag uit, het welke op de eerstvolgende algemene vergadering ter kennis van de leden wordt uitgebracht. De commissie bestaat uit drie gewone leden, waarvan één plaatsvervangend commissielid is. Zij maken geen deel uit van het bestuur. Jaarlijks treed  één lid af, in wiens vacature wordt voorzien door het plaatsvervangend lid. Het aftredende lid is niet terstond herkiesbaar. Een lijst van aftreden wordt door de secretaris bijgehouden

art. 36       Op de algemene vergadering kunnen door het bestuur, eventueel op voorstel van de leden, commissies worden benoemd uit de gewone leden, zulks ter uitvoering van tijdelijke taken. In deze commissie heeft tenminste één bestuurslid zitting

Algemene bepalingen

art. 37       Voorstellen tot wijzigingen van het huishoudelijk reglement moeten schriftelijk bij het bestuur worden ingediend. Zij worden op de agenda van de eerstkomende algemene vergadering geplaatst.

art. 38       Tegen beslissingen van één der commissie of een functionaris in dienst van de vereniging staat beroep open bij het bestuur. Tegen beslissingen van het bestuur staat beroep open bij de algemene vergadering. Een beroep dient schriftelijk aanhangig te worden gemaakt.

art. 39        In de gevallen waarin dit of enig ander reglement niet voorziet, beslist het bestuur onder verantwoording van de algemene vergadering.

art. 40       Einde vaarseizoen. Uiterlijk 1 november dienen alle vaartuigen uit de zomerligging aan de Rembandkade te zijn verwijderd. Dit i.v.m. de problemen die kunnen ontstaan door hoog water, ijsgang en gebrek aan toezicht.

art. 41       De vereniging heeft een veiligheidsprotocol. Deze is beschikbaar op de accommodaties van de vereniging

art. 42    De helling- en ter waterlating ploeg bestaande uit leden van de vereniging, wordt op verzoek van de havencommissaris samengesteld. Zij bestaat uit een aantal leden, waarbij de hoeveelheid van personen afhankelijk is van de werkzaamheden.

art. 43    Leden dienen bij helling of  tewaterlating zelf aan te geven op welke plek de hijsbanden bevestigd moeten worden. Tijdens de helling- en tewaterlating dagen mogen leden zich uitsluitend op het haventerrein bevinden wanneer hun eigen boot gehesen wordt

Art. 44   De vereniging is middels een stichting “de Waterlijn” een samenwerking aangegaan met de ZMVD en Daventru Porte ter exploitatie van de nieuwe jachthaven Zandweerdplas, hiertoe zijn contracten en reglementen opgesteld door de gezamenlijke verenigingen.

Art. 45   Het nieuwe clubschip wordt gebouwd door stichting “de Waterlijn” en kan worden gebruikt door de deelnemende verenigingen .

In de financiering van de stichting neemt de vereniging deel