Havenreglement winterberging

  1. De vereniging is niet aansprakelijk voor schade aan vaartuigen of eigendommen van leden of gastleden noch voor diefstal daarvan.
  2. Ontstaan van letsel bij de uitoefening van de sport of andere bezigheden in de haven is voor risico van de beoefenaar,een ieder is verplicht passende maatregelen te nemen ter voorkoming hiervan.
  3. Ieder lid of gastlid is persoonlijk aansprakelijk voor de schade aan eigendommen van de vereniging veroorzaakt door zijn vaartuig of door schuld en het handelen of nalaten van hemzelf of zijn bemanning. Deze aansprakelijkheid geld tevens ten aanzien van de persoon en goederen van andere leden en gastleden.
  4. Iedere booteigenaar die ligplaats heeft in de haven of op de wal is verplicht zijn boot ten minste WA verzekerd te hebben.
  5. Een ieder is gehouden orde, rust en hygiene te bewaren in de winterberging en de instructies van de wintercommissaris of de bestuursleden op te volgen.
  6. Iedere booteigenaar dient er voor te zorgen dat zijn vaartuig op een deugdelijke wijze is afgemeerd.
  7. Het stallen van schepen op de wal, het in en uit het water halen alsmede het kranen is volledig voor risico van de eigenaar.
  8. Het is voor een ieder tijdens het op de wal plaatsen van de boten verboden zich op het haventerrein te bevinden met uitzondering van de werkploeg.
  9. Het stallen van de schepen op bokken dient onder alle omstandigheden veilig en stabiel te zijn,zulks ter beoordeling van de wintercommissaris die het recht heeft schepen te weigeren op de wal te plaatsen als hierin door de eigenaar niet is voorzien.Het is verplicht vooraf deze bokken ter keuring aan te bieden aan de wintercommissaris.
  10. De DWV heeft geen vuilcontainers en ieder lid of gastlid is verplicht zijn afval mee naar huis te nemen.
  11. Een ieder dient rondom zijn boot de zaak netjes te houden en bij krabben, schuren en schilderen de resten op te vangen op een zeil en deze dagelijks af te voeren.
  1. Er mag geen afval of blikken verf onder de boten blijven staan, ook niet tot de volgende dag en zeker niet opslaan in het trefpunt.
  2. Werkzaamheden dienen altijd zo uitgevoerd te worden dat mede liggers hiervan geen hinder of schade ondervinden.
  3. ‘s morgens schuren >>’s middag schilderen
  4. Olie,vet en andere milieu belastende stoffen dienen lekvrij te worden opgevangen en afgevoerd.
  5. In het trefpunt ook geen etensresten in de afvalbakken werpen, zo houden we het fris.
  6. Lassen, slijpen en andere grote werkzaamheden zijn verboden tenzij deze voor het op de wal plaatsen zijn gemeld aan de wintercommissaris die dan met de ligplaats hiermee rekening kan houden en eisen zal stellen aan de uitvoering van de werkzaamheden ter voorkoming van schade aan andere schepen.
  7. Het gebruik van elektrische verwarming op,in of bij de schepen is verboden.
  8. Het gebruik van alle gereedschap dient veilig en met kennis van zaken te worden uitgevoerd.
  9. De booteigenaar dient als een goed huisvader om te gaan met alle eigen zaken alsmede met de zaken van derden op het botenterrein of haven.
  10. In gevallen waarin dit reglement niet of niet nadrukkelijk is voorzien is men gehouden de aanwijzingen en instructies op te volgen van de havencommissaris c.q. de bestuursleden.Bij verschil van mening over de uitleg van dit reglement beslist het bestuur.
  11. Gebruik van elektra is alleen toegestaan met de daarvoor geschikte materialen
  12. Ieder dient zich in kennis te stellen van reddingsmiddelen, trappen etc.
  13. Ernstige overtredingen van dit reglement,zulks ter beoordeling van het bestuur,kan verwijdering van de boot en/of het verhalen van kosten tot gevolg hebben op de eigenaar.